STATUT STOWARZYSZENIA ZIELONY PELIKAN

Rozdział I – Postanowienia ogólne

§ 1
Stowarzyszenia nosi nazwę: Stowarzyszenie Zielony Pelikan w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: Zielony Pelikan.
§ 2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bydgoszcz. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
§ 3
Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§ 4
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 3 lutego 2017, poz. 210 z późn. zm.).
§ 5
Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi, międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
§ 6
Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenia może zatrudniać pracowników.
§ 7
Działalność statutowa Stowarzyszenia może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
§ 8
W umowach między stowarzyszeniem, a członkiem zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej, czyli Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków (zebrania delegatów).

Rozdział II – Cele i środki działania

§ 9
Celem Stowarzyszenia jest działanie nastawione na:
a) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
b) przełamywanie stereotypów i uprzedzeń dotyczących różnic kulturowych (rasowych, zwyczajowych, religijnych, językowych etc.);
c) szerzenie postawy tolerancji, przeciwdziałanie postawy dyskryminacji kulturowej;
d) promowanie idei wolontariatu;
e) propagowanie i krzewienie zdrowego i trzeźwego stylu życia;
f) przeciwdziałanie wykluczeniu i zjawiskom patologicznym;
g) kreowanie postawy prospołecznej.
§ 10
Stowarzyszenie swe cele może realizować poprzez:
a) organizowanie wydarzeń o charakterze sportowym,
b) organizowanie i wystawianie stoisk informacyjno-edukacyjnych podczas imprez masowych, targów, jarmarków, festiwali, festynów itp.;
c) organizowanie targów, wystaw, kongresów, konferencji, seminariów, warsztatów, zajęć, imprez i innych form aktywizacji;
d) organizowanie działań twórczych i kulturalnych, w tym wystaw, przedstawień, koncertów i innego rodzaju imprez;
e) organizowanie różnych atrakcji rozrywkowych i rekreacyjnych, takich jak imprezy integracyjne, pokazy, wystawy tematyczne i imprezy plenerowe;
f) organizowanie warsztatów, szkoleń, spotkań i innych form edukacyjnych;
g) projekcję filmów;
h) tworzenie, opracowywanie i wydawanie książek, broszur, ulotek i podobnych publikacji w formie drukowanej, elektronicznej i dźwiękowej lub w Internecie;
i) tworzenie, opracowywanie i wydawanie plakatów, folderów, kalendarzy, kartek oraz pozostałych gadżetów i wyrobów drukowanych;
j) opracowywanie, tworzenie, wydawanie filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych;
k) organizowanie akcji i kampanii medialnych oraz akcji społecznych;
l) współpracę z mediami;
m) podejmowanie współpracy z publicznymi i niepublicznymi ośrodkami ochrony zdrowia;
n) współpracę z osobami fizycznymi oraz z osobami prawnymi, w tym z organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i przedsiębiorstwami;
o) współpraca z jednostkami i instytucjami publicznymi, władzami państwowymi i samorządowymi;
p) finansowanie osobom fizycznym w tym członkom stowarzyszenia udziału w kursach, szkoleniach, konferencjach i innych formach edukacyjnych mających na celu popularyzację idei i wiedzy istotnych ze względu na cele Stowarzyszenia;
r) organizowanie konkursów i przyznawanie nagród;

Rozdział III – Członkowie-prawa i obowiązki

§ 11
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 12
Stowarzyszenie posiada członków:
a) Zwyczajnych;
b) Wspierających;
c) Honorowych.

§ 13
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych, która złoży wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd.

§ 14
Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§ 15
Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

§ 16
Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

§ 17
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

§ 18
Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

§ 19
Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia;

§ 20
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
b) przestrzeganie statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
c) regularnego opłacania składek;

§ 21
Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 22
Członek wspierający ma obowiązek wywiązania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 23
Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 24
Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;
b) wykluczenia przez Zarząd:
– z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia;
– z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia;
– z powodu niepłacenia składek za okres pół roku;
– na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia;
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§ 25
Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

Rozdział IV – Władze Stowarzyszenia

§ 26
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenia Członków;
b) Zarząd;
c) Komisja Rewizyjna.

§ 27
Kadencja Władz:
a) Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
b) Członkowie wybierani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nieograniczoną liczbę razy.

§ 28
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków. Drugi termin może być wyznaczony w tym samym dniu co pierwszy, ale nie później niż w ciągu miesiąca.

§ 29
Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§ 30
Walne Zgromadzenia Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 31
Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.

§ 32
1. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie może też zwołać Komisja Rewizyjna w przypadku bezczynności Zarządu.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty
zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało
zwołane
4. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: Przewodniczący, Sekretarz
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla
których zostało powołane.

§ 33
1. Podjęcie uchwał w sprawach: zmiany Statutu, odwołania członków Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, absolutorium dla Zarządu wymaga bezwzględnej większości głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków.
2. W przypadku braku na Walnym Zebraniu liczby członków, od której zależy ważność podejmowanych uchwał Przewodniczący Zebrania zamyka je, ogłaszając jednocześnie drugi termin Walnego Zebrania z tym samym porządkiem obrad, który jednakże nie może przypaść wcześniej niż z upływem 15 minut od zamknięcia Zebrania wyznaczonego na termin pierwszy. Zwołanie Zebrania w drugim terminie następuje poprzez ustne ogłoszenie tego faktu obecnym członkom Stowarzyszenia. Zebranie takie może podejmować ważne przy obecności co najmniej 10% członków uprawnionych do głosowania.
3. Każdemu członkowi zwyczajnemu obecnemu na Walnym Zebraniu Członków przysługuje jeden głos.

§ 34
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalenia zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu,
g) uchwalenie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
m) podejmowanie uchwały w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz zewnątrz.

§ 35
Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

§ 36
Zarząd składa się z 2 osób: prezesa zarządu i wiceprezesa zarządu.

§ 37
Posiedzenie Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na rok. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes.

§ 38
Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h) przyjmowanie i skreślanie członków.

§ 39
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu.

§ 40
Komisja Rewizyjna składa się z 2 osób w tym:
a) Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
b) Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 41
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,

§ 42
W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V – Majątek i fundusze

§ 43
Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) wpływy ze składek członkowskich;
b) darowizny, zapisy, spadki;
c) środki pochodzące z ofiarności publicznej;
d) dochody ze zbiórek i imprez publicznych;
e) dotacje, subwencje, udziały, lokaty;
f) odsetki od lokat bankowych;
g) odsetki od obligacji emitowanych w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami lub z tytułu posiadanych papierów wartościowych;
h) środki celowe otrzymane od innych osób;
i) wpływy z działalności statutowej odpłatnej;
j) dochody z majątku stowarzyszenia;
k) inne wpływy nie zakazane prawem.

§ 44
Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

§ 45
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 46
Decyzję w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§ 47
1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagany jest podpis jednego członka Zarządu.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest każdy z członków Zarządu jednoosobowo.

§ 48
W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd.

§ 49
W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 50
Cały dochód uzyskany przez Stowarzyszenie jest przeznaczony na realizację celów statutowych.

Rozdział VI – Postanowienia końcowe

§51
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenia Członków kwalifikowaną większością głosów-(2/3), przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 52
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

§ 53
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy prawa o Stowarzyszeniach.

Rozdział VI Przepisy przejściowe

§ 54
Statut i jego zmiany wchodzą w życie z dniem podjęcia – 8.09.2020